Vize Muafiyeti için İstenilen Şartlar

Vize Muafiyeti için İstenilen Şartlar

Vize Muafiyeti İçin Türkiye’den İstenen Şartlar Nelerdir?

AB, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilebilmesi için Türkiye Cumhuriyetinden istediği 72 maddelik kriterden kalan 5 maddeyi yerine getirmesi durumunda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacağı konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi. Bunlar, belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni, temel haklar, geri kabul başlıkları altında sıralanabilirler. Vize muafiyeti konusunda iki yüzlü tavrını 10 yıllardır hiç değiştirmeyen AB, kalan 5 maddeyi yerine getirmesi durumunda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacağını bildirdi. Toplamda 72 maddeden oluşan kriterlerin 67 tanesi Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir.

Belge Güvenliği

1 -Türkiye Devleti ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) standartlarına uygun, makineler tarafından okunabilen biyometrik seyahat belgeleridüzenlemeye devam etmelidir. ICAO’nun tavsiye ettiği uygulamalar takip edilmelidir. Türkiye ICAO standartlarına uygun olmayan pasaportları kullanımdan kaldırarak,  2252/2004 Konseyinin Tüzüğü ile uyumlu, AB standartlarında, uygun parmak izi ve fotoğraf dâhil olmak üzere biyometrik verileri içeren uluslararası standartlarda pasaportları, aşamalı bir şekilde kullanıma geçirmelidir.

2- Uluslararası pasaportlar ve tamamlayıcı belgelere dair kişiselleştirme, onaylama ve dağıtım süreçlerinin güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için gerekli olan idari önlemlerin alınması.

3- Pasaportlar, vizeler ve tamamlayıcı belgelerden sorumlu olan kamu personellerine yönelik olarak yolsuzlukla mücadele edilebilmesi için etik kodun belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanması.

4- Kaybolan veya çalınan pasaportların LASP/İnterpol veri tabanına en kısa süre içerisinde ve sistematik bir şekilde bildiriminin yapılması.

5- Kimlik belgelerinin ve tamamlayıcı belgelerin güvenliğinin sağlanması ve bu belgelerin uygulanması, düzenlenmesi gibi aşamalarda katı prosedürler benimsenmesi

6- Düzenlenmiş sahte belgelerle ilgili bilgi, pasaport örneği ve vize formlarının Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak değişimi ve belge güvenliğine dair iş birliği sağlanması.

7- Konuyla ilgili olan veri tabanlarının birleştirilmesi, medeni hal veri tabanında bulunan taranmış verilerin doğrulanması sürecini de içeren, medeni hal ve vatandaş kayıt süreçlerinin bütünlüğünün sağlanması ve güvenliğinin oluşturulabilmesi için önlemlerin alınıp, uygulanması.

Göç Yönetimi

8-Türkiye devletinin tüm sınırlarında, özellikle AB’ye üye olan ülkelere komşu olan sınırlarda, Türkiye üzerinden sınırı yasadışı yollarla geçmek isteyen kişilerin engellenebilmesi için yeterli düzeyde sınır kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve sınır gözetimlerinin etkin bir şekilde yapılması.

9- Avrupa Birliğinin dış sınırlarında bulunan kişilerin dolaşımlarını düzenleyen yasal mevzuatların kabul edilerek fiilen uygulanması. Buna paralel olarak, sınır yetkilileri ve birimlerin işleyişleri hakkındaki yasalar, Türkiye’nin oluşturduğu Entegre Sınır Yönetimi Stratejilerinin yürütülmesine ilişkin olan Ulusal Eylem Planı ile bağlantılıdır. 27 Mart 2006 tarihi itibariyle Türk yetkilileri tarafından onaylanmış olan ve AB’nin Schengen Sınır Kodu ve AB Schengen kataloğunda yer alan prensipleriyle uyuşması ve örtüşmesi.

10- En başta Türkiye’ye sınır komşusu olan AB’ye üye ülkeler olmak kaydıyla, ülkenin tüm sınırlarında bulunan sınır kontrol noktalarında, gerekli olan idari ve mali tedbirlerin alınabilmesi amacıyla iyi eğitilmiş bir güvenlik personelinin, verimli bir alt yapının, araçların ve bilişim malzemelerinin sağlanması.

11- Sınırların idaresi ile ilgilenmekte olan personeller ve birimler, gümrük hizmetleri ve diğer yasa uygulayıcı kişiler ve birimler arasında işbirliğinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi. Bu sayede istihbarat toplama kapasitesinin arttırılması ve sınır yönetiminde bulunan insani ve teknik kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılarak, koordineli bir çalışmanın yürütülmesi.

12- Sınır idaresi ile ilgilenmekte olan sınır siperleri, gümrük ve diğer yetkililere yönelik olarak eğitim programlarının geliştirilmesi. Sınır yönetiminde yolsuzluklarla mücadele edebilmek amacıyla etik kuralların geliştirilmesi ve bu kuralların benimsenmesi.

13-FRONTEX ile imzalanmış olan mutabakat zaptının etkin bir şekilde yerine getirilmesi, ortak işbirliğinin inisiyatifleri ile risk ve bilgi analizlerinin paylaşımının yapılması.

14- Sınır yönetimlerinde yapılan uygulamaların, uluslararası göç hukukuna uygun biçimde yapılıyor olduğunun güvence altına alınması. Bunun yanı sıra mülteci statüsünde kabul isteyen ve uluslararası koruma ihtiyacı içerisinde olan kişilerin fiili olarak kabulünün sağlanması ve bu kişilere sınır dışı edilmeme prensibinin tam olarak uygulanabilmesi.

15- İlk önce AB’ye üye olan devletler ile yeterli seviyede iş birliğinin sağlanması ve AB’ye üye olan ülkelerle ülke sınırlarının yönetiminin güçlendirilmesi.

16- Türkiye’de bulunan konsolosluk ve sınır personelleri için belge güvenliği eğitimlerinin verilmesi, Türk vize bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının gerçekleştirilmesi.

17- Özellikle Avrupa Birliği için yüksek göç ve güvenlik riski oluşturan ve AB’ye üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına sınırlarda vize verilmesi uygulamasının sonlandırılması.

18- Türk devletinin yüksek güvenlik içeren yeni Türk vize etiketlerini kullanıma sokması ve damga vizelerinin kullanımına son vermesi.

19- Havalimanlarında transit vize uygulamasına geçiş yapılması.

20- Avrupa Birliği için göç potansiyeli oluşturan ülkelerden gelmiş olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapabilmelerinin daha sıkı kurallarla değiştirilmesi ve bu sayede AB topraklarına yasadışı bir şekilde giriş yapmayı planlayan üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye devleti sınırlarına girmeden engellenmiş olması.

21- Özellikle Avrupa Birliği için yasadışı göç ptansiyeli oluşturan ülkelerin vatandaşlarına ilişkin olarak Türkiye vize politikasının, vize mevzuatının ve idari kapasitenin Avrupa Birliği vize müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi.

22- Avrupa Birliğine üye olan tüm devletlerin vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmaları halinde eşit davranış sergilenmesi.

23- Taşıyıcı firmalara ait olan yükümlülüklere dair mevzuatın onaylanması ve bu mevzuatın yürürlüğe girmesi.

24- Avrupa Birliği müktesebatı ile 1951tarihinde imzalanan mültecilere dair Cenevre Konvansiyonu ve aynı Konvansiyonun 1967 tarihinde imzalanan protokolüne uygun olarak ulusal mevzuatın kabul edilmesi ve yürürlüğe koyulması.  Bu sayede herhangi bir coğrafi kısıtlamaya maruz kalınmadan ve sınır dışı edilmeme prensibi doğrultusunda uygun bir şekilde uluslararası korumaya muhtaç olan kişilerin iltica taleplerinin kabul edilmesi ve Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin Türkiye devletinin topraklarında hiçbir kısıtlama olmadan görevini gerçekleştirmesine izin verilmesi.

25-Mülteci statülerinin belirlenebilmesi için uzman bir yapılanma oluşturarak, bu yapıya personel sağlanması ve tüm eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

26- Mülteciler ve sığınmacıların itibarlarının ve haklarının teslim edilebilmesi için yeterli alt yapının kurulması, insan kaynaklarının ve fonların sağlanabilmesi.

27- Mülteci statüsünde bulunan kişilerin, kendi kendilerini geçindirmeleri, kamu hizmetlerine ulaşabilmeleri, sosyal haklardan yararlanabilmeleri ve Türk toplumuyla bütünleşecek şartların oluşturulabilmesi.

28- AB ve Avrupa konseyinin standartlarına uygun olacak şekilde, yabancıların ve ailelerinin giriş ve çıkış yapacağı, kısa ya da uzun dönem konaklamaları ile ilgili olarak ve aynı zamanda Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancı kişilere ilişkin olarak etkin bir göç yönetiminin sağlanabilmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve bu yasal düzenlemelerin uygulamaya koyulması.

29- Düzenli ve düzensiz göç haritalarının çıkarılabilmesi noktasında yeni bir sistemin kurularak uygulamaya sokulması. Göç yollarıyla ilgili veri toplanarak bu verilerin analiz edilebileceği birimlerin kurulması. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde yasadışı yaşanan göç akımlarının durumunun genel olarak değerlendirilmesi, risk analizi ve istihbarat uygulanarak yasadışı göçün kaynak ülkelerinin tespit edilebilmesi.

30- Yasadışı göç akışını kolaylaştırmakta olan faktörlerin belirlenerek, organize olarak gerçekleşen yasadışı göç ya da kolay hale getirilmiş yasadışı göç vakalarının soruşturma kapasitelerinin geliştirilmesi.

31- AB’ye üye olan ülkelere ve Türkiye’ye yasadışı göç potansiyeli bulunan kaynak ülkelerin belirlenerek bu ülkeler ile geri kabul anlaşmalarının imzalanması ve bu anlaşmaların yürürlüğe koyulması.

32- Etkili bir göç yönetimi gerçekleştirebilmek için yeterli finansal kaynağın ve insan kaynaklarının sağlanması.

33- Türkiye toprakları üzerinde yasadışı olarak ikamet etmekte olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarının düzenli bir biçimde sınır dışı edilmesi.

34-Ülkesinden sürgün edilmiş olan yasadışı göçmenlerin gönüllü olarak geri dönüşlerinin sağlanabilmesine ilişkin olarak yasal düzenlemelerin yapılması.

35- Yasadışı olarak Türkiye topraklarında ikamet etmekte olan veya Türkiye’den geçiş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilebilmeleri için yeterli alt yapının sağlanması, bu konudaki görevli birimlerin güçlendirilmesi ve sınır dışı edilecek olan kişilere psikolojik, yasal ve sosyal tüm yardımların sağlanması.

Kamu Düzeni

36-Organize suçlarla mücadele kapsamında ulusal stratejiler ve eylem planları dahilinde yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve söz konusu planların uygulanmasına yönelik olarak yeterli miktarda insan gücü ve finansman kaynağının temin edilebilmesi.

37- Avrupa konseyi tarafından hazırlanan insan ticareti ile mücadele sözleşmesinin onaylanması ve insan ticareti ile mücadele edebilmek için Avrupa Birliğinin bu alandaki müktesebatı ve söz konusu sözleşmeye uyumlu olan yasal mevzuatların çıkarılması.

38- İnsan ticareti nedeniyle mağdur olan kişilerin itibarlarının ve haklarının teslim edilerek korunması için gerekli olan alt yapının, bütçenin ve insan kaynaklarının sağlanması ve bu kişilerin topluma yeniden entegre olabilmeleri için sosyal ve profesyonel destek alabilmelerinin sağlanması.

39- Avrupa Konseyi taraşından çıkarılan CETS 198 adı verilen suç gelirlerinin aklanması, bu gelirlerin araştırılması, terörün finansmanı, suç gelirlerine el konması ve müsaderesi sözleşmesinin onaylanarak yürürlüğe girmesi ve söz konusu sözleşmenin uygulanabilmesine yönelik olarak ulusal mevzuatın düzeltilmesi. Bununla beraber suç gelirlerinin aklanmasına yönelik merkezi bir veri toplama sisteminin oluşturulması dahilinde Mali Eylem Görev Gücü tavsiyelerinin öne sürmüş olduğu tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi.

40- Sanal suçlara dair Avrupa Konseyi sözleşmesinin uygulamaya koyulması ve ulusal mevzuatın söz konusu sözleşmeyle uyumlu hale getirilebilmesi.

41- uyuşturucu maddeye ve uyuşturucu madde bağımlılığına dair ulusal eylem planı ve ulusal stratejinin uygulanmaya devam edilerek, EMCDDA ile olan işbirliğinin daha fazla ilerletilmesi.

42- Yolsuzluklarla mücadele GRECO tavsiyelerinin, ulusal stratejinin ve eylem planının etkin bir biçimde uygulanması.

43- Cezai konulardan adli işbirliğine ilişkin olarak uluslararası sözleşmelerin yürürlüğe konulması ve onaylanması. Bu maddede söz edilen suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesi, hükümlülerin nakli için Avrupa Sözleşmesi ve Ceza işlemlerinde karşılıklı adli yardıma ilişkin Avrupa sözleşmesi ve buna dair olan AB protokolleridir.

44- Adli ve cezai işlemlerde AB’ye üye olan ülkelerdeki ve bölgede bulunan diğer ülkelerin ilgili birimleriyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması.

45-Eurojustile olan ilişkilerin geliştirilmesi.

46- 1996 ve 2007 yıllarındaki Lahey sözleşmesine Türkiye’nin katılması ve 1980 ulusal çocuk kaçırmalarının hukuki veçhelerine ilişkin Lahey sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe koyulmasının devam etmesi.

47- Merkezi yönetimler arasında doğan ve doğrudan iletişimin gerekli olduğu olağan üstü durumlarda dahil olmak kaydıyla, bütün cezai konularda etkin adli işbirliğinin yapılması.

48- Karşılıklı bilgi ve istihbarat paylaşımları yoluyla özellikle sınır polislerinin, polis teşkilatlarının, adli yetkililerin ve gümrük memurlarının arasında etkin bir biçimde verimli bir işbirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan adımları atılması.

49- İkili olarak yapılan ya da çok taraflı olarak imzalanan operasyonel işbirliği anlaşmaları yoluyla, yetkili emniyet teşkilatlarına tek seferlik bilgi sağlanması işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli vasıtalarla bölgesel işbirliğinin güçlendirilebilmesi.

50- Kimlik ve seyahat belgelerinde yapılan sahtekarlıklar gibi ciddi sınır ötesi suçlarla ilgili olarak, teşkilatların operasyonel ve özel inceleme kapasitelerinin ve kalitelerinin daha verimli bir hale getirilmesi.

51- Euro’nun sahtecilere karşı korunmasına yönelik Europol ve OLAF ile etkili bir işbirliğinin sağlanabilmesi.

52-MASAK’ın kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sarf edilen çabalara devam edilmesi ve üye ülkelerin mali istihbarat birimleriyle işbirliklerinin oluşturulması.

53-Europol ile Stratejik anlaşmanın uygulamaya koyulması.

54-Europol ile Operasyonel işbirliği anlaşmasının tam anlamıyla ve etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması.

55- Kişisel verilerin otomatik olarak işleme tabii tutulması karşısında bireylerin kişisel verilerinin korunmasına dair 1981 tarihli Avrupa Konseyi sözleşmesi ve 181 numaralı konuya dair protokol gibi uluslararası sözleşmelerin onaylanarak uygulanması.

56- Kişisel verilerin korunmasına dair, özellikle yetkili kurumların bağımsız olmasıyla ilgili konularda, ulusal mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu bir şekilde çıkartılarak uygulanması.

Temel Haklar

57- Vatandaşların serbest olarak dolaşımlarının, etnik ya da sosyal köken, cinsiyet, kalıtsal özellik, ırk, inanç, din, dil ya da herhangi başka bir fikir, bir azınlığa mensup olmak, cinsiyet yönelimi, engel ya da ayrımcı nitelik taşıyan başka bir sebepten ötürü sınırlandırılmaya maruz kalmamasının garanti altına alınması. İhtiyaç duyulması halinde gerekli olan tüm soruşturmaların yerine getirilmesi.

58- Türk vatandaşlığı edinimlerine ilişkin şartlar ve koşullar hakkında bilginin sağlanabilmesi.

59- Kişisel verilerin değiştirilmesi konularında bilgi sağlanması.

60- Mülteciler, azınlıklar, engelliler kadınlar, çocuklar ve diğer savunmasız gruplar da dahil olmak üzere bütün vatandaşların, seyahat ve kimlik belgelerine tam olarak ve etkin bir biçimde ulaşımlarının sağlanması.

61- Türkiye’de ikamet etmekte olan mültecilerin ve vatandaşlığı olmayan kişilerin, nüfuz belgelerine tam olarak ve etkin bir biçimde ulaşımlarının sağlanması.

62- Türkiye’de ikamat etmek isteyen yabancıların başvuru koşullarına dair bilgilere ulaşım haklarının ve bu husustaki yasal mevzuatın herkese eşit olarak ve şeffaflık içerisinde uygulanması.

63- Eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım sağlanmasıyla birlikte nüfus belgelerine ve barınma imkanlarına erişim, sosyal hayata katılım ve isdihdam konularında Roman kökenli olan vatandaşlara yönelik ötekileştirmenin, ayrımcılığın ve marjinalleştirmenin karşısında politikalar üretilerek uygulanması.

64- Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 4. Ve 7. Protokollerinin onaylanması.

65- Organize suçlar ve terörizme ilişkin olarak yasal çerçevenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB müktesebatı, AİHM içtihatları ve AB’ye üye olan devletlerde bulunan uygulamalarla uyumlu olacak biçimde gözden geçirilerek düzenlenmesi.  Bundan başka mahkeme, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin yapacağı uygulamaların kişilerin güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakları, ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlükleri ile uyum sağlanması.

Geri Kabul

66- Avrupa Birliğine üye olan ülkeler ile halihazırda devam etmekte olan geri kabul yükümlülüklerinin tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi.

67- Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 21 Haziran 2012 tarihinde imzalanan geri kabul anlaşmasının onaylanması.

68- Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkelere ilişkin geri kabul işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi yönündeki durumların eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınabilmesi ve anlaşmanın bütün hükümlerinin tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi.

69- Avrupa Birliğine üye olan bir ülkenin topraklarına giriş yapan, konaklayan, ikamet eden ya da transit geçiş için gerekli olan şartları taşımayan Türk vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının ya da vatandaşlığı hiçbir yerde olmayan kişilerin, etkin bir şekilde ve hızlı olarak tanımlanması ve geri iade işlemlerinin iş birliği dahilinde sağlanabilmesi için gerekli olan iç hukuk düzenlemelerinin oluşturulması.

70- Geri kabul başvurularının belirlenen zaman dilimler içerisinde yapılmalarını sağlamakla ve beklemede olan geri kabul başvurularının sayısında azalmaya gidilmesini sağlamakla yükümlü olan makamların kapasitelerinde güçlendirilmeye gidilmesi.

71- Geri kabul için yapılan başvuruların uygulamalarının yurtiçi ve Avrupa Birliği koruma standartlarıyla uyumlu olması.

72- Geri kabule dair istatistiklerin toplanması ve AB’ye üye olan ülkelerle ve Avrupa Komisyonuyla bu istatistiklerin sistematik bir şekilde paylaşılması.

Hangi Maddeler Yerine Getirilmedi

Avrupa Birliğinin geri kabul anlaşmasının bir parçası niteliğinde gördüğü ve uygulamaya geçebilmek için Türkiye’den 72 maddenin yerine getirilmesini istediği Schengen Alanına Türk Vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmesi için Türkiye 72 maddenin 67 tanesini yerine getirmiştir. Yerine getirilmemiş olan 5 maddenin 4 tanesi, Kamu Düzeni başlığı altında sıralanmış olan, 42,47,54,56 maddelerdir. Diğer bir madde ise Temel Haklar başlığı altında bulunan 65. Maddedir. Bu maddelerle ilgili Türkiye çekincelerini dile getirmiş, ancak AB tarafı tüm maddeler yerine getirilmeden vize serbestisinin uygulamaya koyulmasının mümkün olmadığını beyan etmiştir. Yerine getirilmeyen maddeler aşağıdaki gibidir.

42- Yolsuzluklarla mücadele GRECO tavsiyelerinin, ulusal stratejinin ve eylem planının etkin bir biçimde uygulanması.

47- Merkezi yönetimler arasında doğan ve doğrudan iletişimin gerekli olduğu olağan üstü durumlarda dahil olmak kaydıyla, bütün cezai konularda etkin adli işbirliğinin yapılması.

54- Europol ile iOperasyonel işbirliği anlaşmasının tam anlamıyla ve etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması.

56- Kişisel verilerin korunmasına dair, özellikle yetkili kurumların bağımsız olmasıyla ilgili konularda, ulusal mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu bir şekilde çıkartılarak uygulanması.

65- Organize suçlar ve terörizme ilişkin olarak yasal çerçevenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB müktesebatı, AİHM içtihatları ve AB’ye üye olan devletlerde bulunan uygulamalarla uyumlu olacak biçimde gözden geçirilerek düzenlenmesi.  Bundan başka mahkeme, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin yapacağı uygulamaların kişilerin güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakları, ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlükleri ile uyum sağlanması.

Önemli: Değerli okurlarımız duygu ve düşüncelerinizi alt kısımda bulunan yorumlar bölümünde mutlaka belirtiniz. Her türlü soru ve sorunlarınız için bizlere ulaşabilirsiniz.

19 Ekim 2016
2.470 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM

 1. hikmet dedi ki:

  Gunaydin bana yardamci olursaniz cok sevinirdim

  1. Pasaport Vizesi dedi ki:

   Tabi ki yardımcı oluruz. 0543 882 1065 Sinan GÖKALP.

   1. hikmet dedi ki:

    Sinanbey size whatsap veya telegramle ulaşe bilecek imkanimiz varmidi acaba?

    1. Pasaport Vizesi dedi ki:

     Tabi ki istediğiniz zaman ulaşım sağlayabilirsiniz.

 2. Bakan dedi ki:

  Bunda kötü olan ne var ?

BİR YORUM YAZIN

Düşüncelerinizi belirtin Bizlere yardımcı olun...